بسمه تعالی
سوالات درس 11 / دینی 2 انسانی / جهاد در راستای ولایت ظاهری
1 ) پیامبر اسلام به دستورخداوند ، و تن از فرزندان و ذریه آن
بزرگوار را به عنوان جانشین خود معرفی کرده بود.
2 ) هرامامی مسئولیت داشت ازدو جهت با حاکمان زمان خود مبارزه کند، آن دو جهت
کدام است؟
3 ) امامان وظیفه داشتند براساس اصل . و باحاکمان ظالم مقابله
کنند.
4 ) آیه المْ تَرَ إِلَى الََّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنََّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَیْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ یُرِیدُونَ أَنْ
یَتَحَاکَمُوا إِلَى الطََّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ یَكْفُرُوا بِهِ وَیُرِیدُ الشََّیْطَانُ أَنْ یُضِلََّهُمْ ضَلَالًا بَعِیدًا به
کدام جهت از مبارزه امامان باحاکمان زمان خود اشاره دارد؟
5 ) امامان در مبارزه با حاکمان جور تابع چه اصولی بودند؟
6 ) ازاصولی که امامان درمبارزه با حاکمان ظالم تابع آن بودند، عدم تایید حاکمان را
توضیح دهید:
7 ) ازاصولی که امامان درمبارزه با حاکمان ظالم تابع آن بودند، معرفی خویش به عنوان
امام برحق را توضیح دهید:
8 ) امام صادق علیه السلام در روز عرفه ودرمراسم حج چه فرمودند ؟ این فرمایش امام به
کدام اصل مبارزه باحاکمان جوراشاره دارد؟
9 ) کدام امام معصوم درمراسم حج درروز عرفه حق حكومت را از آن خود اعلام کردند؟
10 ) نقش یاران و شاگردان امامان در معرفی ایشان به عنوان امام برحق چه بود؟
11 ) ازاصولی که امامان درمبارزه با حاکمان ظالم تابع آن بودند، انتخاب شیوه های درست
مبارزه را توضیح دهید:
12 ) امامان ، شیوه مبارزه خود را چگونه انتخاب می کردند؟ چرا ؟
13 ) رفتارائمه اطهارعلیهم السلام درطول 250 سال ، به چه چیز تشبیه شده است؟ توضیح
دهید:
14 ) این جمله را تحلیل کنید: " رفتارامامان درطول 250 سال بعد از رحلت پیامبر اسلام
مكمل یكدیگراست."
15 ) تقیه چیست و چرا امامان از این روش استفاده می کردند؟
16 ) ائمه اطهار علیهم السلام می کوشیدند آن بخش ازاقدامات و مبارزات خود را که دشمن
به آن حساسیت دارد، درقالب پیش ببرند.
17 ) نمونه ای از روش مبارزه تمامان از طریق تقیه را بیان کنید:
) مخفی نگهداشتن رابطه امامان با شاگردان و یارانشان به کدام روش مبارزه امامان
اشاره دارد؟
19 ) زندگانی ی )روش مبارزه( امام علی علیه السلام را توضیح دهید:
20 ) امام علی علیه السلام برای حفظ . ، سكوت پیشه کرد.
21 ) آیا سكوت حضرت علی علیه السلام به معنای گوشه گیری ایشان بود؟
22 ) مردم پس از به سوی امام علی علیه السلام آمدند و ازایشان
خواستند ، حكومت را بپذیرد.
23 ) امام علی علیه السلام وقتی به حكومت رسیدند چه اقداماتی انجام دادند؟
24 زندگانی ی )روش مبارزه( امام حسن علیه السلام را توضیح دهید: (
25 ) چرا امام حسن علیه السلام با معاویه صلح کرد؟
26 ) امام حسن علیه السلام درصلح نامه خود با معاویه ازمعاویه چه تعهدی گرفت؟
27 ) آیا معاویه به تعهدات خود با امام حسن علیه السلام عمل کرد؟
28 ) زندگانی ی )روش مبارزه( امام حسین علیه السلام را توضیح دهید:
29 ) تفاوت روش مبارزه امام حسین علیه السلام در زمان معاویه و یزید چه بود؟
30 ) امام حسین علیه السلام در زمان . همان روش . را پیش گرفت .
31 ) چه زمانی امام حسین علیه السلام روش مبارزه خود را تغییر دادند؟
32 ) دلیل قیام امام حسین علیه السلام علیه یزید چه بود؟
33 ) یزید چه ویژگی هایی داشت؟
34 ) امام حسین علیه السلام دلیل قیام خود و بیعت نكردنشان بایزید را چگونه تبیین
کردند؟
35 ) امام حسین علیه السلام نتیجه بیعت با فردی مثل یزید را چه می دانستند؟
36 ) زندگانی ی )روش مبارزه( امام سجاد علیه السلام را توضیح دهید:
37 ) پس ازشهادت امام حسین علیه السلام، سرکوبی وطرفداران
. به شدت آغازشد.
38 ) سرکوبی شیعیان وطرفداران اهل بیت علیهم السلام چه زمانی شدت گرفت؟
39 ) توابین چه کسانی بودند؟ وچرا به این نام خوانده شده اند؟
40 ) امام سجاد علیه السلام درکنارگسترش معارف از طریق ، به تجدید
حیات پرداخت.
41 ) نقش امام سجاد علیه السلام در جریان یافتن تشیع به عنوان یك جریان بزرگ فكری
و ی در جامعه چه بود؟
42 زندگانی ی )روش مبارزه( امام باقرعلیه السلام را توضیح دهید: (
43 ) چه عواملی باعث شد امام باقر علیه السلام بتوانند اسلام اصیل را معرفی کنند؟
44 ) اولین اقدام امام باقر علیه السلام درمبارزه با حاکمان جور چه بود؟
45 ) کدام امام اقدام به تاسیس مدرسه علمی بزرگ نمود و چرا این اقدام ضروری بود؟
46 ) عكس العمل امام باقر علیه السلام در مقابل پیشنهاد زید برای قیام چه بود؟
47 ) زید بن علی که بود؟
48 ) زندگانی ی )روش مبارزه( امام صادق علیه السلام را توضیح دهید:
49 درزمان امام . ناخشنودی نسبت به دستگاه بنی امیه به اوج رسیده بود. (
50 ) عكس العمل امام صادق علیه السلام درمقابل پیشنهاد زید چه بود؟
51 ) درزمان امام صادق علیه السلام چه جریان هایی علیه امویان فعالیت می کردند؟
52 ) چرا امام صادق علیه السلام مبارزه خود را علنی تر کرد؟
53 ) چه عواملی منجرشد دوران اختناق و سخت گیری نسبت به علویان در زمان امام
صادق علیه السلام دوباره آغازشد؟
54 ) نقش امام صادق علیه السلام در گسترش نهضت علمی امام باقر علیه السلام چه بود؟
55 ) نهضت علمی و فرهنگی امام باقر علیه السلام را توضیح دهید :
56 ) زندگانی ی )روش مبارزه( امام کاظم علیه السلام را توضیح دهید:
57 ) زندگانی ی )روش مبارزه( امام رضا علیه السلام را توضیح دهید:
58 ) چرا مامون امام رضا علیه السلام را به عنوان ولیعهد خود معرفی کرد؟
59 ) امامت امام رضا علیه السلام را در دو دوره حكومت هارون و مامون با هم مقایسه
کنید:
60 ) . سال ازامامت امام رضا علیه السلام در دوره . بود.
61 ) در زمان امامت امام رضا علیه السلام با روی کار آمدن . فعالیت شیعیان
بیشترشد.
62 ) زندگانی ی )روش مبارزه( سه امام آخر را توضیح دهید:
63 ) نتیجه تلاش های امامان آخر )امام جواد وامام هادی وامام حسن عسكری(درحفظ
اسلام چه بود؟ مثال بزنید:
64 ) زیارت جامعه کبیره یادگارکدام امام بزرگواراست؟این زیارت نامه چه ارزشی دارد؟
65 ) در زمان کدام امام فعالیت وکلا و نمایندگان امام اوج گرفت؟
66 ) وکلا و نمایندگان امامان چه کسانی بودند و چه نقشی داشتند؟
67 ) در دوران سه امام آخر چه عاملی مانع از هم پاشیدگی شیعیان شد؟

68 ) ارتباط از طریق وکیل درزمان سه امام آخر چگونه زمینه را برای غیبت امام عصر
آماده می کرد؟ توضیح دهید:
69 ) در دوره غیبت صغرای امام زمان چه کسانی رابط میان مردم و امام بودند؟
70 ) نایبان خاص چه کسانی بودند؟
71 ) چرا مردم در زمان غیبت امام عصر به چهارنایب خاص ایشان رجوع می کردند؟
72 ) شیوه ارتباط مردم با وکلا چه زمانی قطع شد؟
73 ) وظیفه ما در برابر پیامبر و امامان چه بود؟
74 ) حدیث امام صادق علیه السلام را توضیح دهید: مایه زینت و زیبایی ما باشید نه مایه
زشتی و عیب ما
75 ) آیا شیعه بودن تنها به اسم است؟
76 ) چگونه می توانیم شیعه حقیقی باشیم؟ امام صادق علیه السلام در این مورد چه
فرمودند؟
77 ) هریك ازموارد زیر روش مبارزه کدام یك از امامان بزرگوار است؟
الف( قیام ومبارزه
ب( سكوت برای حفظ مصلحت جامعه
ج( تاسیس مدرسه علمی
د( صلح
ه( تربیت هزاران شاگرد در رشته های مختلف معارف اسلامی
و( گسترش معارف ازطریق دعا
ز(انتقال معارف اسلامی ازطریق شاگردان به نسل های بعد
تهیه کننده : خدیجه تاج بخشیان
آموزش و پرورش منطقه 15 تهران


سوالات درس 10 تاآخرکتاب پایه دهم

سوالات درس هشتم 12 انسانی وهفتم 12 ریاضی وتجربی

سوالات دینی 12 انسانی درس 6

سوالات درس پنجم / دوازدهم انسانی

سوالات درس دین وزندگی (پایه 11تجربی وریاضی) درس نهم

سوالات درس دین وزندگی (پایه 11انسانی ) درس سیزدهم

سوالات درس دین وزندگی (پایه 11انسانی ) درس دوازدهم

امام ,السلام ,علیه ,مبارزه ,روش ,دهید ,علیه السلام ,روش مبارزه ,توضیح دهید ,را توضیح ,السلام را

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

ترجمه مقاله 123movafagh دانلود آهنگ گــلـچـیـن خـبـــــر زبان شناسی همگانی مشاوره تحصیلی مطالب اینترنتی دردنامه (توانمندسازی بانوان مبتنی بر کارآفرینی در توسعه پایدار) مطالب اینترنتی دنیای شیرینی و غذا گروه تلگرام