بسمه تعالی
سوالات درس 9 / درس 3 انسانی / احکام الهی در زندگی امروز
1 -قرآن کریم رمز سعادت ورستگاری ما را . دانسته است.
2 -پیام آیه * قد افلح من زکاها * رابنویسید:
3 -تزکیه نفس چه زمانی اتفاق می افتد؟
4 -تزکیه نفس با آغاز می شود.
5 -برای تداوم تزکیه نفس چه باید کرد؟
6 -تزکیه نفس به چه معناست؟
7 -آیا می توان باید و نبایدهای دینی و الهی را با قوانین بشری مقایسه کرد؟ به چه دلیل؟
8 -مزیت احکام و قوانین دین اسلام با سایر قوانین بشری چیست؟
9 -آیا اسلام فقط سعادت اخروی انسان را تضمین می کند؟
10 =چرا خداوند در ازای گناه مجازات تعیین کرده است؟ قرآن دراین مورد چه فرموده است؟
11 -خداوند به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند : برای بندگان .
چیزهایی ذخیره کرده ام که نه چشمی دیده ، نه گوشی شنیده ونه به ذهن کسی خطور کرده
است.
12 -زندگی تنها شیوه مطمئن وقابل اعتمادی است که پیش روی هرانسان
و . قرار دارد.
13 -چگونه نگرانی انسان نسبت به آینده از بین می رود؟
14 -آینده غیرقابل اعتماد درانتظار چه کسانی است؟
15 -پیام آیه شریفه * أَفَمَنْ أَسََّسَ بُنْیَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللََّهِ وَرِضْوَانٍ خَیْرٌ أَمْ مَنْ أَسََّسَ بُنْیَانَهُ
عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِی نَارِ جَهَنََّمَ وَاللََّهُ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظََّالِمِینَ * را بنویسید:
16 -طبق آیه شریفه *أَفَمَنْ أَسََّسَ بُنْیَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللََّهِ وَرِضْوَانٍ خَیْرٌ أَمْ مَنْ أَسََّسَ بُنْیَانَهُ
عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِی نَارِ جَهَنََّمَ وَاللََّهُ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظََّالِمِینَ * به سوالات زیر
پاسخ دهید:
الف_ زندگی محکم واستوار بر چه پایه هایی استوار است؟
ب_مقصود از بنای زندگی بر لبه پرتگاه چیست؟
ج_خداوند کسانی را که بر لبه پرتگاه قرار گرفته اند، چه نامیده است؟ چرا؟
د_آنانکه بر لبه پرتگاه قرار گرفته اند، به چه کسانی ظلم کرده اند؟
17 -در زمینه احکام دین به چه نکاتی باید توجه کنیم؟ نام ببرید :
-بایدها و نبایدها ی دین همان هستند.
2
19 -آیا میان نعمت های الهی درآخرت و بایدها و نبایدهای دین )احکام( ارتباط و هماهنگی
برقرار است؟ چرا؟
20 -آیا از هر راهی می توان به نعمت های اخروی رسید؟ با مثال توضیح دهید :
21 - رسیدن به هدف یزرگ یعنی خوشبختی، با یک زندگی و بدون
.
سازگار نیست.
22 -علت ها و دلایل خاص هر حکم و دستوری. آن حکم و دستور نامیده می
شود.
23 -وجه تسمیه دستورات الهی به احکام چیست؟
24 -آیا پی بردن به احکام الهی امکان پذیراست ؟ چگونه؟
25 -آیا دست یابی به حکمت احکام خوب و ارزشمند است؟ دراین مورد به چه نکاتی باید
توجه کرد؟
26 -آیا می توان فهم یکی ازحکمت ها از میان احکام الهی را ، مبنای تصمیم گیری قرار داد؟ به
چه دلیل؟
27 -توصیه خداوند که نصیحتگر حقیقی مردم است ، به منظور پیشگیری ازخطرات ، چیست؟
28 -بالا بردن تابلوهای خطر توسط خدا، به چه دلیل است؟
29 -کسانی که از خطراتی که خداوند به ما درباره آن ها هشدارداده است ؛ سود می برند دراین
مورد چه دیدگاهی دارند؟
30 -آیا در اسلام فقط منع کردن و حرام کردن رایج است؟ به چه دلیل؟
31 -دیدگاه و نظر اسلام در مورد ورزش چیست؟
32 -اسلام کدام ورزش را بد می داند و ما را از آن منع می کند؟
33 -اسلام فقط ورزشی را که همراه با . باشد، بد می داند و منع می کند.
34 -کلام قران در مورد فلسفه منع برخی کارها چیست؟
35 -آیا اسلام در هر دوره ای قابل اجراست ؟ چگونه؟
36 -نقش فقها و مجتهدین در به روز بودن دین اسلام چیست؟
37 -آیا به روز بودن اسلام به معنای آن ست که اسلام تمام خواسته های بشری و تمایلات
مخالف با سعادت آنان را هم می پذیرد؟
38 -در زمانه ما، چه انحرافاتی دامنگیر گروه بسیاری از مردم دنیا شده است؟
39 -در میان عرب قبل از اسلام دو عمل و. رایج بود.
40 -به چه دلیل در میان عرب قبل از اسلام دو عمل قمار و شراب رایج بود.
41 - تازه مسلمانان بعد از شنیدن حرمت شراب و قمار در کلام خدا چگونه عمل کردند؟
42 - ایه " یسئلونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من
نفعهما "
بیانگر چه موضوعی در ارتباط با وضع احکام و قوانین دارد؟
43 -در آیه " یسئلونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من
نفعهما " منظور از خمر چیست؟
44 -در ایه " یسئلونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من
نفعهما " مفهوم و منافع للناس چه می باشد.
45 -عکس العمل مسلمانان بعد از نزول آیه حرمت قمار و شراب چه بود؟
46 -بعد از رحلت پیامبر)ص( با روی کار آمدن بار دیگر شراب و قمار رواج
یافت.
47 -دلایل حرمت قمار را بنویسید:
48 -قمار میان برنده و بازنده و . به وجود می آورد.
49 -امروزه راه کسب ثروت در جوامعی مانند آمریکا ، چیست؟ دیدگاه اسلام در این مورد چه
می باشد؟
50 -یکی دیگر از انحرافات قبل از اسلام که امروز هم رایج است، خارج از
چارچوب شرع است.
51 -ارتباط جنسی خارج از چارچوب شرع ، چه زیان هایی دارد؟ آیا این انحراف مخصوص عرب
قبل ازاسلام بوده است؟
52 -برخورد قران با روابط نا مشروع در اعراب قبل از اسلام چه بود؟
53 - آیا حکم قرآن در مورد روابط نا مشروع ، فقط مربوط به یک دوران خاص می باشد؟
54 -در آیۀ " لا تقربوا انی انه کان فاحشۀ و ساء سبیلا " فلسفۀ اینکه خداوند فرموده است
به نزدیک نشوید چیست؟
55 -چرا رعایت قوانین الهی درجهان متمدن کنونی ، سخت است؟
56 -درشرایط ویژه کنونی ، چگونه باید زندگی کرد؟
57 -درشرایط ویژه کنونی که رعایت قوانین الهی سخت است ، با . و
بر خدا وارد عمل می شویم.
58 -. روح معنوی حاکم بر جامعه است که نشان دهندۀ هویت و شخصیت آن جامعه
است.
59 -فرهنگ در هرجامعه بیانگر چیست؟
60 عواملی مانند نوع اجزا و هرجامعه نشان دهنده درجه و میزان
ارزشمندی وتعالی آن جامعه است.
61 -معیارهای اصلی درتشخیص ارزشمندی فرهنگ جوامع چیست؟
62 -معیارهای یک فرهنگ برتر چه می باشد؟
63 -درتنظیم احکام وقوانین اجتماعی اسلام دریک جامعه به چه باید نکاتی توجه شود؟
64 -تولید فیلم های سینمایی وتلویزیونی، مستند علمی، تاریخی واجتماعی درچه صورتی
مستحب است؟ حکم آن چیست؟
65 -تولید فیلم های سینمایی وتلویزیونی، مستند علمی، تاریخی واجتماعی به نیت اعتلای
و . مستحب است. و درشرایط ، واجب کفایی است.
66 -حکم ایجاد پایگاه های اینترنتی وشبکه های اجتماعی درفضای مجازی چیست؟
67 -در چه صورت ایجاد پایگاه های اینترنتی و شبکه های اجتماعی در فضای مجازی مستحب
و دربرخی موارد واجب است؟
68 =مهم ترین ابزار کشورهای سلطه گرچیست؟ مرکزیت آن کجاست؟
69 -نقش وسایل ارتباطی در کشورهای سلطه گر برای تسلط به سایرکشورها چیست؟
70 -چگونه می توان فرهنگ وارتباطات را از مصادیق مهم قاعده نفی سبیل ، محسوب کرد؟
71 -سلطه رسانه ای و ارتباطی بیگانگان برکشور از مهم ترین مصداق های قاعده
. است.
72 -دلیل وجوب فراهم آوردن زیرساخت های لازم برای پایگاههای ارتباطی و بومی و داخلی
توسط دولت اسلامی چیست؟
73 -وظایف دولت اسلامی در مواجهه با سلطه رسانه ای بعنوان مهم ترین مصداق قاعده نفی
سبیل چیست؟
74 -درحوزه فرهنگ و ارتباطات چه اموری از مصادیق مهم عمل صالح می باشد؟
75 -تولید، توزیع و تبلیغ فیلم ها ، لوح های فشرده، مجلات.رومه ها ، کتاب ها و انواع
آثارهنری از مصادیق مهم . و از واجبات و دارای .
است.
76 -تولید، توزیع و تبلیغ فیلم ها ، لوح های فشرده، مجلات.رومه ها ، کتاب ها و انواع
آثارهنری در چه صورت دارای پاداش بزرگ اخروی و از مصادیق عمل صالح می باشد؟
77 -استفاده از موسیقی در چه صورت حلال است؟ چه زمانی حرام است؟
78 -استفاده از موسیقی ، خواه موسیقی سنتی و کلاسیک باشد و خواه غیر سنتی و مدرن
. و است.
79 -تولید، توزیع و تبلیغ فیلم ها ، لوح های فشرده و سایر رسانه ها :
اولا: در چه صورتی از مصادیق گناهان بزرگ شمرده می شوند ؟
ثاتیا: حکم خرید و فروش آنها چیست؟
ثالثا: تماشا کردن و گوش کردن به آنها چه حکمی دارد؟
80 -حکم کلی شرکت در مجالس شادی را بنویسید:
81 -در چه صورت شرکت درمجالس شادی مستحب است؟
82 -شرط جواز حضور در مجالس شادی چیست؟
83 -درعرصه ورزش و بازی ، احکام و قوانین اسلامی چگونه باید تنظیم شود؟
84 -احکام ورزش و بازی را بنویسید :
85 -توصیه دین اسلام در مورد سلامتی و تندرستی چیست؟
86 -قوی شدن بدن چه زمانی ارزشمند است؟
87 -چه کسانی در عرصه ورزش و بازی ، ازپاداش اخروی بهره مند خواهند شد؟
88 -حکم شرط بندی چیست؟ دلیل حکم ان رابنویسید:
89 - از امور زیان آور روحی و اجتماعی است و حتی در بازی ها و ورزش
های معمولی هم . می باشد.
90 -فراهم آوردن امکانات ورزش و بازی در چه صورتی واجب کفایی است؟
91 -دادن جایزه به ورزشکاران توسط نهادها و سازمان ها . است.
92 -مصداق عمل صالح در عرصه ورزش وب ازی را ذکر کنید:
93 -حکم جایزه به ورزشکاران چیست؟ توضیح دهید:
94 -سبک زندگی اقتصادی غرب چگونه است؟
95 -اثرات منفی تاثیر سبک اقتصاد غربی درسایر ملت ها چیست؟
96 -پیروی از الگوی غربی در زمینه اقتصاد برکشور ما چه آسیب هایی وارد کرده است؟
97 -برای فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی و حرکت درمسیر عدالت و رشد اقتصادی به چه
نکاتی باید توجه کنیم؟
98 -مدیریت اقتصادی جامعه باید به چه اهدافی منجرشود؟
99 -اهمیت رزق و روزی حلال در اقتصاد جامعه جیست؟
100 -موانع رزق و روزی حلال چیست؟
101 -برای گرفتارنشدن در دام ربا وکسب حرام چه باید کرد؟
102 -چرا حضرت علی )ع( فرموده اند: یا معشر التجار الفقه ثم المتجر "؟
103 -نخریدن کالای خارجی در چه صورتی واجب است؟
104 -مهم ترین عوامل عقب افتادگی اقتصادی و فاصله طبقاتی چیست؟
105 -اشرافی گری و تجمل گرایی مسئولین و فساد مالی و اداری چه اثراتی بر اقتصاد یک
مملکت دارد؟
106 -به چه دلیل بر مسئولین واجب است که از اشرافی گری و تجمل گرایی پرهیز کنند؟
107 -مجموعه افراد یک جامعه چگونه می توانتد روابط سالم اقتصادی را حفظ کنند؟
108 -مفهوم و نقش قناعت در پیشبرد اهداف اقتصاد چیست؟
109 -مفهوم ساده زیستی چیست؟ چرا باید ساده زیستی را پیشه خود نماییم؟
110 -دولت درتنظیم روابط اقتصادی با کشورهای دیگر به چه نکته ای باید توجه کند؟
111 -چرا هرنوع تجارتی که به نفع رژیم صهیونیستی می باشد، حرام است؟ چرا؟
112 -جملات صحیح و غلط را مشخص کنید:
الف (اسلام علاوه بر این که زندگی سالم در دنیا را تضمین می کند، سعادت و نیک بختی
اخروی وابدی انسان را تضمین می کند.
ب(هربرنامه غیر دینی می تواند عمرجاودان همراه با خوشبختی را تضمین کند.
ج(زندگی دینی تنها شیوه مطمئن وقابل اعتمادی است که پیش روی هرانسان خردمند و
عاقبت اندیش قرار دارد.
د(میان نعمت های الهی درآخرت و بایدها و نبایدهای دین )احکام( ارتباط و هماهنگی برقرار
است.
ه(تزکیۀ نفس با عمل به دستوراتی که خدا فرمان داده آغاز می شود.
و(فراگیری انحرافات دلیلی بر کوتاه آمدن اسلام دربرابر آن انحرافات است.
ز(تابلوهای خطر در اسلام همان حرام ها هستند.
ح(پی بردن به حکمت کامل یک حکم الهی برای ما امکان پذیر است.
ط(موسیقی در صورتی حرام است که بی بند و باری و شهوت را در تقویت کند و مناسب
مجالس لهو و لعب باشد.
ی(فرهنگ و تمدن امروزی بشر بر اساس دستورات الهی شکل نگرفته است.
113 -کشف ارتباط:
1 (هماهنگی رشد بدن با تغذیۀ صحیح الف- تکیه بر خداوند و اعتماد به
دستورات او
2 ( تنها شیوۀ مطمئن که پیش روی انسان قرار دارد ب- مطالعۀ تاریخ گذشتگان
3 ( مانع سلطۀ رسانه ای و ارتباطی بیگانگان بر کشور شدن ج- یکی از مهمترین مصداق
های نفی سبیل
4 ( راه نجات از نگرانی نسبت به آینده د- تزکیۀ نفس
5 ( رمز سعادت و رستگاری ما در قرآن ه- سلامت فرهنگ جامعه
و- هماهنگی بایدها و نبایدهای دین با نعمتهای الهی ز- زندگی دینی
خدیجه تاج بخشیان منطقه 15

سوالات درس 10 تاآخرکتاب پایه دهم

سوالات درس هشتم 12 انسانی وهفتم 12 ریاضی وتجربی

سوالات دینی 12 انسانی درس 6

سوالات درس پنجم / دوازدهم انسانی

سوالات درس دین وزندگی (پایه 11تجربی وریاضی) درس نهم

سوالات درس دین وزندگی (پایه 11انسانی ) درس سیزدهم

سوالات درس دین وزندگی (پایه 11انسانی ) درس دوازدهم

اسلام ,، ,ها ,های ,احکام ,الهی ,به چه ,در چه ,از مصادیق ,است که ,ها ، ,یَهْدِی الْقَوْمَ الظََّالِمِینَ ,نَارِ جَهَنََّمَ وَاللََّهُ ,جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ ,سینمایی وتلویزیونی، مستند

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

ترجمه مقاله Jeremy سرویس ذهن فیلم زنان بازاریابی اینترنتی عمر سبز توجیهی دانلود نمونه طرح جابربن حیان وبگاه جامع طراحی سایت و سئو Latoya فروشگاه اینترنتی 20